Jane Kenneskog

Psykoterapi

Handledning/Konsultation Föreläsningar/Utbildning

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning

Jag föreläser om

 

Anknytningsteori, vars grundare är J Bowlby.

Introduktion till teorin och dess betydelse för människan.

Anknytning är djupt rotade biologiska behov. Vi lär oss att skapa relationer genom erfarenhet. Spädbarnet är jordens mest socialt påverkningsbara varelse vilket betyder att våra tidigaste erfarenheter som spädbarn har mycket större betydelse för våra vuxna jag än många av oss inser. Den eller de personer som tar hand om oss som nyfödda är livsviktiga för oss eftersom vi är helt hjälplösa utan dem. I relation till dem skapar vi anknytningsmönster, karaktäristiska mönster från inre förväntningar på hur vi kommer att bli bemötta av andra. Särskilt när vi upplever fara av något slag. Anknytningsteori är också en bas för förståelse både av svårigheter i relationer i det vuxna livet och för hur förändringar kan ske.

 

 

Anknytningsteori i kliniskt perspektiv Den anknytningsstil man har påverkar hur man fungerar som vuxen och hur man relaterar till andra. De flesta som arbetar med människor är mittemellantrygga.

 

Vilken betydelse och påverkan får det? Hur hanterar vi oss själva i ett komplext arbete?

 

 

Mentaliseringsteori "Theory of mind", P Fonagy.

En teori om hur medvetande utvecklas så att vi dels i djupet av oss själva kan förstå att andra människor har egna känslor, behov och föreställningar på samma sätt som vi själva har det, och dels att vi inte säkert kan veta hur den andras känslor, behov och föreställningar är eftersom hon/han är en annan person med sitt alldeles särskilda perspektiv utifrån vem hon/han är och vilka erfarenheter hon/han har. I vardagligt tal tankeläsning eller empati.

 

Vår förmåga respektive oförmåga till mentalisering har betydelse för god psykisk hälsa. En del forskare menar att Mentaliseringsterapi kan bidra till att ta oss bort från sjukdomstänkande kring psykologiska problem. Introduktion och fördjupning.

 

 

Affektteori En teori om känslolivet som skapades på 60-talet av S.Tomkins. Biologiskt grundläggande känsloyttringar eller känsloreaktioner - exempelvis den negativa skamkänslan - dess betydelse i livet och i yrkesprofession.

 

 

Mellan barndom och vuxen Förr i världen hände det att man satte ut barn man inte ville ha i skogen - MEN, hur gör vi idag? Löser vi en bussbiljett och sätter våra unga på en buss mot ingenstans? Självmordstatistiken hos unga ökar. Vi har ökad ohälsa hos barn, unga och unga vuxna i vårt samhälle.

 

 

Att vara hjälpare Hjälpmötets konstruktion och innehåll. Varje hjälpsituation handlar i grunden om att hitta nya svar som ingen av de inblandade kan finna utan att de möts. Uppdraget att vara hjälpare är assymetriskt. Den ena människan skall få hjälp till förändring och den andra människan skall bidra till den förändringen. Två olika roller, komplementära, som förutsätter varandra. Detta är basen till hjälpens och mötets funktion.

 

 

 

Kurser

 

- Seniorproblematik

 

- Adoptionsproblematik

 

- Att arbeta med unga

 

- Jour- och familjehemsdilemman

 

- Existentiella filosofiska tankar utifrån vår samtid. Främst i Kierkegaards anda.

 

Copyright 2013 © Inannakraft Jane Kenneskog