Jane Kenneskog

Psykoterapi

Handledning/Konsultation Föreläsningar/Utbildning

 

Psykoterapi

Psykoterapi kommer från grekiskans psyche och therapeia och betyder behandling av psykiska problem med psykologiska metoder.

 

Psykoterapi handlar om att utveckla eller förbättra sidor hos sig själv, att förstå sig själv.

Psykologisk behandling handlar mer om att lindra problem.

 

Ibland behöver vi i livet den hjälp som en psykoterapeutisk relation kan erbjuda för att i trygghet få perspektiv på oss själva och andra. Vår självbild kan ibland hindra vår egen utveckling, en självbild präglad av skam och ensamhet är inte ovanlig. Vårt samhälle idag präglas av konkurrens - det vill säga ett mentalt tillstånd som aktiverar känslan av hot - vilket leder till känsla av stress och mindre trygghet i att vara de vi är.

 

I psykoterapi söker terapeuten och klienten tillsammans mönster i tankar, känslor och beteenden. Försöker tillsammans förstå hur problemen uppstår - när problemen startade. Förståelse ger möjlighet för att lättare förändra sin situation.

 

Vi människor fastnar ibland och hindrar oss själva att komma vidare i livet. Ibland utvecklas svårigheter successivt utan att man riktigt vet hur eller när det började. Ibland är det en kris eller att man möter svåra livssituationer/frågor som aktiverar sådant som känslor av tomhet, nedstämdhet, låg självkänsla, ångest, och depression. Detta är exempel på när en psykoterapi kan ge möjlighet till förändring/lindring. Psykoterapi kan även fungera som en känsloskola. Man kan lära sig att känna, tolerera och förstå sina känslor bättre så att de börjar verka mer som en inre personlig kompass, vilket de är ämnade för.

 

Genom terapeutens och klientens möte kan vi människor hitta nya sätt att vara med oss själva och tillsammans med andra.

 

 

Relationell psykoterapi

 

Relationell psykoterapi är en relativt ung terapiform, en modern psykodynamisk psykoterapi där kognitiva teorier och tekniker också kan integreras. Den bygger på aktuell utvecklingspsykologisk forskning, evidensbaserad psykoterapiforskning och klinisk tillämpning. Den relationella psykoterapin har som målsättning att utveckla människors förmåga att förstå relationer och att utveckla sin förmåga att vara i relation såväl med sig själv som med andra.

 

Relationell psykoterapi är en modern samtalsform som grundar sig på emipirskt (upptäckt genom praktik) grundade metoder och tekniker. Relationell psykoterapi är en dynamisk inriktning som vuxit fram ur objektrelationsteori, självpsykologi, affektteori, anknytningsteori, humanistisk experentiell (erfarenhetsbaserad) teori och vetenskaplig forskning om hjärnans funktion avseende känslor, tankar och beteenden. Relationell står för en inriktning som betonar relationens betydelse (såväl tidigare som nuvarande relationer).

 

Utifrån ett relationellt perspektiv är psykoterapi ett professionellt och samtidigt djupt personligt möte mellan två människor, var och en med sina erfarenheter och inre liv. En trygg och empatisk relation mellan klient och terapeut är en viktig bas att arbeta för och upprätthålla i den relationella terapin.

 

Relationen mellan terapeut och klient är hjälpens hjälpare liksom pratet är hjälpens kurir; som när vi var små då ord hjälpte oss att förstå, då relationen till nära behövde vara pålitlig och inkännande för att känslor och ord skulle kopplas samman inom oss i en trygg samklang, som kunde utvecklas till förmågor att veta vad vi känner och hitta ord för det. I ett samtal/terapi där någon behöver hjälp är detta åter det centrala.

Utifrån klientens erfarenhet och kunskap om sig själv och terapeutens professionella yrkesmässiga kunskap och erfarenhet arbetar man i aktiv dialog med förändring mot bättre livskvalité och bättre känslomässig upplevelse och funktion. Psykoterapeuten hjälper klienten att identifiera det tanke - känslo - och beteendemönster som utgör hinder och skapar svårigheter och problem i en individs liv och som genom terapin kan förändras.

Dessa mönster kan tidigare ha hjälpt individen att överleva i svåra livsomständigheter. De har varit till hjälp men utgör nu inte sällan hinder. Arbetet i en psykoterapi handlar ofta om att förstå mer av sig själv och sina mönster och samtidigt våga förändra dem för att skapa bättre och friare förutsättningar för att leva nu och framöver. Vi brottas med olika problemställningar i livet och tillsammans med psykoterapeuten formuleras fokus, mål och tidslängd för terapin.

 

 

Det finns olika skäl till att gå i psykoterapi eller söka hjälp. Den psykoterapiform jag arbetar utifrån, lämpar sig väl vid:

- ångest/oro

 

- depression/nedstämdhet

 

- utmattningsdepression

 

- stressrelaterade problem

 

- relations/identitetsproblem

 

- övergreppsproblematik

 

- separationsproblematik/sorg

 

- adoptionsproblematik

 

 

 

Redan Sokrates menade

 

"...att människan inom sig har signaler som leder henne rätt. Dilemmat är att hon inte tar sig tid att lyssna....."

Copyright 2013 © Inannakraft Jane Kenneskog